ทุนการศึกษา/โครงการแลกเปลี่ยน

โครงการสอบแข่งขันชิงทุนสำรวจโลก eListening รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2557

โครงการสอบแข่งขันชิงทุนสำรวจโลก eListening รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2557  สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจเรียนหลักสูตรนานาชาติ ในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ ABAC เตรียมตัวสมัครกันได้แล้ว

/uploads/264/265062.jpg

โครงการนี้จะเปิดรับสมัครออนไลน์ใน วันที่  31  กรกฎาคม 2556 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2557 

ข้อมูลทุนการศึกษา

      โครงการทุนสำรวจโลก eListening เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด  โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 6   และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการทุนสำรวจโลก eListening  ในปีนี้จึงมีแนวคิดร่วมกันในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จากโรงเรียนทั่วประเทศ  ที่มีความรู้ความสามารถ  และทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โดยการจัดสอบชิงทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน   มีมูลค่าทุนระหว่าง 411,835 – 566,385 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ  35 ล้านบาท  เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ซึ่งมหาวิทยาลัยถือเป็นภารกิจหนึ่งในการที่จะให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  รวมถึงยังเป็นทางเลือกทางการศึกษาอีกทางหนึ่ง  ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้บรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวมาข้างต้น  นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมสนับสนุนนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการพัฒนาความรู้  ความสามารถ  ทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   และเพิ่มพูนพัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของคนไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในสังคมนานาชาติโดยตรง

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบขอรับทุนการศึกษา

1.กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการสอนและแผนกสองภาษาเท่านั้น ยกเว้นโรงเรียนนานาชาติ

2.เป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทย

***ผู้ที่จะสมัคร จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2 ข้อ

วิธีการสมัครสอบขอรับทุนการศึกษา

 วิธีการขอรับใบสมัคร ผู้สนใจสมัครสอบขอรับทุน สามารถ สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตได้ทาง http://www.au.edu, http://www.elistening.au.edu หรือ http://www.elistening.net

หมายเหตุ*  ผู้สมัครสอบขอรับทุนสามารถเลือกคณะต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

คณะบริหารธุรกิจ  คณะเทคโนโลยีชีวภาพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ ทคณะนิเทศศาสตร์  คณะดนตรี ทคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ ทคณะวิศวกรรมศาสตร์   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( 5 ปี)

ยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นกรณีที่ศึกษายังต่างประเทศในคณะหรือสาขาวิชาดังต่อไปนี้

1. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา AU – Wollongong

2. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา AU – Dominican

ยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา Aeronautic Engineering

ผู้สมัครต้องมีความรู้ หรือทักษะพื้นฐานเฉพาะด้านของคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร การตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดการเข้าสอบของผู้สมัคร  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้เข้าสอบ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการสอบ ได้แก่ วันเวลา สถานที่สอบ และเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ โดยที่ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557  เป็นต้นไป  ทาง http://www.au.edu, http://www.elistening.au.edu หรือ http://www.elistening.net

กำหนดการรับสมัคร

31  กรกฎาคม  2556  ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2557  รับสมัคร

6 มกราคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

7 มกราคม 2556ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2557 สอบข้อเขียนตามศูนย์สอบต่างๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.elistening.au.edu/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s