ทุนการศึกษา/โครงการแลกเปลี่ยน

คัดม.3รับทุนเรียนต่อโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

Logosis
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปิที่ ๔ ใน “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน หรือSCIUS โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒”ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อคัดเลือกเช้าเป็นนักเรียนชั้นนมัธยมศึกษาปีที่ ๔ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในโรงเรียนทั้ง ๑๑  แห่งของโครงการ แห่งละ ๓0  คน รวม ๓๓๐  คน
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑.๒ มีผลการเรียน ดังนี้
๑.๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในขั้น ม. ๑ และม.๒ไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐
๑.๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในขั้น ม. ๑ และ ม. ๒ ไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐
๑.๒.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม. ๑ และ ม. ๒ ไม่ตํ่ากว่า ๓.๐๐
๑.๓ มีสัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
๑.๔ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพัก
๑.๕ มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
๑.๖ มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
๑.๗ สามารถพักในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไวให้ในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดี ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต๒. ระยะเวลาการสมัคร
เปีดรับสมัครตั้งแต่วันที่๑ – ๓๐ กันยายน๒๕๕๖มหาวิทยาลัย – โรงเรียนในโครงการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร – โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม – โรงเรียบสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหระจอมเกล้าธนบุรี – โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแลน – โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา – โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ – โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์(โครงการ วมว.)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลา
มหาวิทยาลัยทักษิณ – โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม

ค่าใช้จ่ายในการเรียน
ผู้ที่ได้รับเลือกเข้าโครงการทุกคนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคการศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.4จนถึงม.6 และนักเรียนทุกคนสามารถขอรับทุนอื่น ๆ ได้ซึ่งจะพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป
โอกาสในการศึกษาต่อ
นักเรียนทุกคนในโครงการจะมีโอกาสในการศึกษาต่อโดยวิธีรับตรง และได้รับทุนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของโครงการ วมว.เพื่อพัฒนาไปเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคต

สถานที่สอบถามข้อมูล

-โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอย่
– กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :
ที่อยู่ ถ.พระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขดราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๖๓ ถึง ๕
โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๘๕
เว็บไซต์ http://scius.most.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s